Welkom bij

Cadeauwinkel Fair van Ver Woudrichem

ANBI informatie

 Naam instelling

  Stichting Wereldwinkel Woudrichem

 RSIN

  8134.98.600

 Vestigingsadres

  Kerkstraat 7, 4285 BA Woudrichem

 Telefoonnummer

  06 270 50 575

 E-mail adres

 

Beleidsplan

Inleiding

Fair van ver/Wereldwinkel Woudrichem bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf, hun familie en hun leefomgeving.

Activiteiten

Fair van ver/Wereldwinkel Woudrichem vergroot de kansen voor producenten, door Fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten door de verkoop en promotie van Fairtrade producten.

Besteding van het vermogen

In principe wordt ruim 75% van het vermogen gebruikt als werkkapitaal om de Wereldwinkel te laten draaien. 25% is gereserveerd voor het kunnen opvangen van onvoorziene kosten.

Samenstelling/functies van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Woudrichem bestaat op 1 maart 2024 uit de volgende personen:

Robert Salomons Voorzitter
Marcel Faber Secretaris
Amel van Vianen Penningmeester
Frans Dansen Bestuurslid

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Woudrichem heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

Financiële overzicht

Balans per 31 december 2023

Activa

Inventaris 694
Voorraden 13022
Vorderingen 135
Liquide middelen 24200
Totaal 38052
   

 

Passiva

Eigen vermogen 36471
Voorzieningen 400
Schulden 1181
Totaal 38052
   


Exploitatie 2022

Opbrengsten

Omzet 33281
Diverse inkomsten 500
Totaal 33781
    

 

 

Kosten

Inkoop en huisvestingskosten met diverse kosten 30051
   

In 2022 is er een omzet gerealiseerd van €  33.781,-- met een negatief resultaat.  De giften zijn in 2023 achtergebleven waarbij wij willen wijze op het belang van uw giften ter ondersteuning van de formule waar wij voor staan met deze winkel.  Met de stijging van oa de energiekosten en enige eenmalige kosten een lagere omzet, is ons resultaat 2023 negatief. Waarbij voor 2024 de inzet van de vrijwilligers is om een omzet te gaan realiseren van € 35.000.-.

Woudrichem, april 2024