Welkom bij

Cadeauwinkel Fair van Ver Woudrichem

ANBI informatie

 Naam instelling

  Stichting Wereldwinkel Woudrichem

 RSIN

  8134.98.600

 Vestigingsadres

  Kerkstraat 7, 4285 BA Woudrichem

 Telefoonnummer

  06 270 50 575

 E-mail adres

 

Beleidsplan

Inleiding

Wereldwinkel Woudrichem bestrijdt armoede door eerlijke handel. Ze biedt producenten uit arme gebieden in de wereld een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf, hun familie en hun leefomgeving.

Activiteiten

Wereldwinkel Woudrichem vergroot de kansen voor producenten, door Fairtrade in Nederland te laten groeien, via de eigen winkel en daarbuiten door de verkoop en promotie van Fairtrade producten.

Besteding van het vermogen

In principe wordt ruim 75% van het vermogen gebruikt als werkkapitaal om de Wereldwinkel te laten draaien. 25% is gereserveerd voor het kunnen opvangen van onvoorziene kosten.

Samenstelling/functies van het bestuur

Het bestuur van de Stichting Wereldwinkel Woudrichem bestaat op 1 maart 2018 uit de volgende personen:

Robert Salomons Voorzitter
Marcel Faber Secretaris
Amel van Vianen Penningmeester
Frans Dansen Bestuurslid

Beloningsbeleid

Wereldwinkel Woudrichem heeft geen personeel in dienst en werkt uitsluitend met vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen (onkosten)vergoeding.

Financiële huishouding

Balans per 31 december 2018

Activa

Inventaris 825
Voorraden 17.542,46
Vorderingen 275,28
Liquide middelen 13.432,80
Totaal 32.075,54

 

Passiva

Eigen vermogen 29.907,25
Voorzieningen 450
Schulden 1.718,29
Totaal 32.075,54


Exploitatie 2017

Opbrengsten

Omzet 35.406,48
Diverse inkomsten 750
Totaal 36.156,48

 

 Kosten

Inkoop en huisvestingskosten met diverse kosten 36.486,03

 

Het jaar 2018 is afgesloten met een negatief resultaat van 329,55 euro, waarmee het positieve resultaat 2.400 euro lager uitpakte dan vorig jaar. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat er in 2018 geen vergoeding was voor opnames van de televisieserie Dr. Tinus, er waren minder giften dan een jaar eerder en ook de verkoop van kerstpakketten haalde niet het resultaat van 2017. Tenslotte moet worden vermeld dat in 2018 al voor 300 euro aan facturen voor 2019 werd voldaan.

Vanwege de hoge contributie, gecombineerd met tegenvallende ondersteuning en een aangekondigde verhoging van de contributie met 4% heeft het bestuur besloten het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels op te zeggen. Een besluit dat werd gedeeld door in totaal 30 van de 90 bij de LVWW aangesloten Wereldwinkels.

De per 1-1-2019 opgerichte gemeente Altena heeft de intentie Fairtrade gemeente te worden. Hiervoor is een werkgroep opgericht. In de periode januari-april 2019 zijn er nog geen artikelen bij de Wereldwinkel aangeschaft door de nieuwe gemeente en dat drukt de inkomsten in het eerste kwartaal van dit jaar. Hopelijk gaat dit de komende tijd veranderen.

Woudrichem, 29-3-2019